در حال اجرای درخواست ...

اخبار

image

باز آفرینی پروژه های شهری

باهمكاری و حمایت اداره كل مسكن و شهرسازی استان با هدف بازآفرینی و احیا مناطق حاشیه نشین شهرها (ویژه مدیران شهری ، دفاتر بازآفرینی ، تسهیل گران و کارشناسان عمران و شهرسازی )