در حال اجرای درخواست ...

اخبار

image

دوره آموزشی مدیریت تحقیق و توسعه مقدماتی

این دوره برای اخذ گواهی تاسیس واحد تحقیق و توسعه ازسازمان صنایع الزامی می باشد.