در حال اجرای درخواست ...

اخبار

image

دوره های آموزشی جهت شركت در واحدنمونه كیفی

کلیه واحدهای صنعتی متقاضی برای شرکت در انتخاب واحد نمونه کیفی استاندارد در سطح استانی و ملی ملزم به برگزاری 40 ساعت دوره آموزشی ویژه کارکنان و کارشناسان واحد صنعتی خود میباشند . مرکز آموزش پیشروزمان با امکان برگزاری دوره های آموزشی آنلاین مورد تائید اداره کل استاندارد واحدهای صنعتی را در جهت رسیدن به این امر همراهی مینماید .