در حال اجرای درخواست ...

اخبار

image

هزینه های كیفیت (COQ)

این دوره جز دوره های کددار مورد تائید سازمان ملی استاندارد جهت تمدید پروانه مدیران کنترل کیفی نیز میباشد