در حال اجرای درخواست ...

اخبار

image

روشهای تشخیص ارزیابی میزان احساسی طعم در مواد خوراكی مطابق با استاندارد ملی 2442ISIRI

با ارائه گواهینامه معتبر کددار از اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی جهت تمدید پروانه استاندارد واحدهای صنعتی و مدیران کنترل کیفی