در حال اجرای درخواست ...

اخبار

image

تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری (مقدماتی)

 انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و کالیبراسیون برگزار میکند

با ارائه گواهینامه معتبر کددار از اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی جهت تمدید پروانه استاندارد واحدهای صنعتی و مدیران کنترل کیفی