در حال اجرای درخواست ...

اخبار

image

دوره آموزشی تفكر خلاق (شناسایی فرصت های نوآوری در واحدهای صنعتی )

ویژه  کارشناسان ، مدیران و مسئولین کنترل کیفی واحدهای صنعتی

این دوره جزء دوره های تمدید پروانه مدیران و مسئولین کنترل کیفی نیز میباشد