در حال اجرای درخواست ...

اخبار

image

كسب تاییدیه درسطح ملی ازسازمان ملی استاندارد ایران

مرکز آموزش پیشروزمان از سال 1391 با اخذ تاییدیه سازمان ملی استانداردایران به عنوان مرکز آموزش همکار سازمان ملی استانداردفعالیت مینماید و ازسال 1397 با کسب رتبه اول موفق به اخذ تائیدیه سازمان ملی استاندارد ایران در سطح ملی در زمینه های زیر گردیده است :

1-دوره های تدوین استاندارد

2-سیستم های مدیریت کیفیت

3-تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در رشته ساختمان و مصالح ساختمانی

4- تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در رشته صنایع شیمیایی و پلیمر

5- تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در رشته خوراک و فراورده های کشاورزی (صنایع غذایی )

6- تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در رشته خودرو و نیرو محرکه

7- اوزان و مقیاس ها 

8 - بسته بندی

9- مکانیک و فلز شناسی ( شامل دوره های جوش نمیباشد)