در حال اجرای درخواست ...

اخبار

image

دوره آموزشی مدیریت تحقیق و توسعه پیشرفته

این دوره جهت اخذ پروانه تاسیس واحد تحقیق و توسعه ( تبدیل گواهی به پروانه) الزامی میباشد .