در حال اجرای درخواست ...

اخبار

image

آشنایی با نحوه و روش تهیه مستندات سیستم مدیریت كیفیت براساس استاندارد ISIRI 10013

این دوره جز دوره های کددار مورد تائید سازمان ملی استاندارد جهت تمدید پروانه مدیران کنترل کیفی نیز میباشد