در حال اجرای درخواست ...

هزینه های كیفیت (COQ)

هزینه های كیفیت (COQ)

280,000تومان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

 • مفهوم كیفیت و هزینه های كیفیت
 • تعامل و همراستایی هزینه های كیفیت با بهبود كیفیت
 • هزینه های كیفیت و بهای تمام شده
 • تقسیم بندی هزینه های كیفیت
 • ایجاد تعادل در هزینه های كیفیت
 • اثر بخشی هزینه های كیفیت
 • بهینه كردن هزینه های كیفیت و تكنیكهای آن
 • تحلیل هزینه های كیفیت خوسط امور مالی
 • هدف گذاری،مدیریت و كاهش هزینه های كیفیت
 • بحث آزاد و بررسی مستندات شركتهای مرتبط با فراجویان عزیز و ارائه اقدامات اصلاحی

توضیحات

با ارائه گواهینامه معتبر كددار از سازمان ملی استاندارد(برگزارشد)

 • گروه: سیستم های مدیریت كیفیت
 • نوع: حضوری و آنلاین
 • مدرس: آقای دكتر سعیدهمت زاده
 • مدت زمان آموزش: 16 ساعت ساعت
 • برنامه هفتگی

 • چهارشنبه از 10:00 تا 14:00
 • پنجشنبه از 10:00 تا 14:00
 • یکشنبه از 14:00 تا 18:00
 • چهارشنبه از 10:00 تا 14:00