در حال اجرای درخواست ...

سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی – راهنمای كاربرد استاندارد ISO 22000 براساس ISIRI 14123

سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی – راهنمای كاربرد استاندارد ISO 22000 براساس ISIRI 14123

180,000تومان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

 • تعیین دامنه سیستم مدیریت ایمنی مواد غذاییFSMS
 • خط مشی ایمنی مواد غذایی
 • برنامه های پیش نیازیPRPs ، طرح HACCP/OPRP و طرح كنترل خطر
 • آمادگی و واكنش در شرایط اضطراری، توانایی تجزیه و تحلیل خطر، كنترل خطرات
 • به روز آوری اطلاعات مشخص شده PRPs و HACCP/OPRP
 • تصدیق و صحه گذاری اقدامات اصلاحی، اقدامات كنترلی و طرح كنترل خطر
 • كنترل محصول و فرایند نا منطبق
 • ارزیابی عملكرد سیستم، ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت
 • بهبود مستمر و به روزآوری سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
 • بررسی نحوه ایجاد و استقرار طرح كنترل خطر سازمان

توضیحات

این دوره جزء دوره های تمدید پروانه استانداردمدیران كنترل كیفی و واحدهای صنعتی نیز میباشد.

 • گروه: سیستم های مدیریت كیفیت
 • نوع: حضوری و آنلاین
 • مدرس: آقای مهندسستاری
 • مدت زمان آموزش: 16 ساعت
 • برنامه هفتگی

 • برنامه ای برای این دوره ثبت نشده است