در حال اجرای درخواست ...

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری(MSA) (دوره امتیازدار استاندارد)

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری(MSA) (دوره امتیازدار استاندارد)

رایگان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

سرفصلی برای این دوره ثبت نشده است

توضیحات

رایگان ویژه واحدهای صنعتی مستقر درشهركهای صنعتی یا كمتر از 150 نفر پرسنل با حمایت مالی شهركهای صنعتی

  • گروه: فنی مهندسی
  • نوع: حضوری و آنلاین
  • مدرس: آقای مهندساسمعیلی
  • مدت زمان آموزش: 16 ساعت
  • برنامه هفتگی

  • دوشنبه از 15:00 تا 18:00
  • پنجشنبه از 15:00 تا 18:00