در حال اجرای درخواست ...

تربیت مسئولین دفاتر مدیر عامل

تربیت مسئولین دفاتر مدیر عامل

رایگان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

سرفصلی برای این دوره ثبت نشده است

توضیحات

رایگان برای شركتهای مستقر درشهرك های صنعتی یا كمتر از 150 نفر پرسنل با حمایت شركت شهركهای صنعتی

  • گروه: سیستم های اداری
  • نوع: حضوری و آنلاین
  • مدرس: خانم مهندسبنام فرد
  • مدت زمان آموزش: 16 ساعت
  • برنامه هفتگی

  • پنجشنبه از 15:00 تا 17:00