در حال اجرای درخواست ...

استراتژیهای فروش و توسعه بازار

استراتژیهای فروش و توسعه بازار

رایگان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

 • تدوین استراتژیهای توسعه بازار
 • سازماندهی فروش و بازاریابی بین المللی
 • شناسایی روندهای توسعه بازار
 • طراحی ماتریس مخاطب بازار

توضیحات

با ارائه معرفی نامه از واحدصنعتی باحمایت مالی شرگت شهركهای صنعتی هزینه صدور گواهینمامه 150هزارتومان

 • گروه: بازاریابی و فروش
 • نوع: حضوری و آنلاین
 • مدرس: مهندس وحیدمهدی نیا
 • مدت زمان آموزش: 16 ساعت
 • برنامه هفتگی

 • یکشنبه از 10:00 تا 14:00
 • سه شنبه از 12:00 تا 16:00
 • پنجشنبه از 10:00 تا 14:00
 • یکشنبه از 12:00 تا 16:00