در حال اجرای درخواست ...

آشنایی با نحوه و روش تهیه مستندات سیستم مدیریت كیفیت براساس استاندارد ISIRI 10013

آشنایی با نحوه و روش تهیه مستندات سیستم مدیریت كیفیت براساس استاندارد ISIRI 10013

280,000تومان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات و تعاریف
 • مستندات سیستم مدیریت كیفیت
 • فرآیند تهیه مستندات
 • فرآیند تصویب، صدور و كنترل مدارك سیستم
 • مقاصد و منافع
 • خط مشی كیفیت و اهداف
 • نظام نامه كیفیت ، روش های اجرایی مدون ، دستورالعمل های كاری ، فرم ها ، مدارك برون سازمانی
 • كارگاه عملی مستندسازی

توضیحات

با ارائه گواهینامه معتبر كددار از سازمان استاندارد(برگزارشد)

 • گروه: سیستم های مدیریت كیفیت
 • نوع: حضوری و آنلاین
 • مدرس: آقای مهندس امیرعظیمی
 • مدت زمان آموزش: 16 ساعت
 • برنامه هفتگی

 • سه شنبه از 10:00 تا 14:00
 • شنبه از 14:00 تا 18:00
 • یکشنبه از 10:00 تا 14:00
 • دوشنبه از 14:10 تا 18:00