در حال اجرای درخواست ...

برنامه ریزی و كنترل تولید

برنامه ریزی و كنترل تولید

رایگان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

سرفصلی برای این دوره ثبت نشده است

توضیحات

با ارائه معرفی نامه از طرف واحدسازمانی با سوبسیدو حمایت مالی شركت شهركهای صنعتی

  • گروه: فنی مهندسی
  • نوع: حضوری و آنلاین
  • مدرس: آقای مهندسعاقلوند
  • مدت زمان آموزش: 8 ساعت
  • برنامه هفتگی

  • یکشنبه از 09:00 تا 13:00
  • دوشنبه از 09:00 تا 13:00