در حال اجرای درخواست ...

تولید و تفكر ناب

تولید و تفكر ناب

رایگان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

 • تولید صنعتی و مشخصات آن
 • ریشه یابی مشكلات واحدهای صنعتی
 • دستاوردهای رفع مشكلات واحدهای صنعتی
 • شبیه سازی كارخانه تولید انبوه
 • آشنایی با نحوه تدوین برنامه اجرا
 • شبیه سازی كارخانه ناب
 • هفت فرمان ناب برای پیاده سازی گام به گام تولید ناب در كف كارگاه

توضیحات

با همكاری و حمایت مالی شركت شهركهای صنعتی استان ارائه معرفی نامه جهت حضور دركلاس الزامی میباشد

 • گروه: مدیریتی
 • نوع: حضوری و آنلاین
 • مدرس: آقای مهندسعاقلوند
 • مدت زمان آموزش: 8 ساعت
 • برنامه هفتگی

 • پنجشنبه از 09:00 تا 13:00
 • پنجشنبه از 09:00 تا 13:00