در حال اجرای درخواست ...

آشنایی با انتخاب وكاربردتجهیزات حفاظت فردی (PPE) - دوره امتیازدار استاندارد

آشنایی با انتخاب وكاربردتجهیزات حفاظت فردی (PPE) - دوره امتیازدار استاندارد

650,000تومان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

 • طبقه بندی انواع وسایل حفاظت فردی
 • الزامات برنامه انتخاب و استفاده از وسایل حفاظت فردی
 • آنالیز خطرات شغلی و ارزیابی خطر برای وسایل حفاظت فردی
 • الزامات برنامه انتخاب و استفاده از وسایل حفاظت فردی
 • دستورالعمل اجرائی
 • انتخاب و تأمین وسایل حفاظت فردی
 • تطبیق وسیله حفاظت فردی با خطر
 • آشنایی با انواع تجهیزات حفاظت فردی
 • آشنایی با نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت فردی

توضیحات

این دوره جز دوره های كددار جهت تمدید پروانه استاندارد واحدهای صنعتی و مسئولین كنترل كیفی نیز میباشد

 • گروه: ایمنی و بهداشت شغلی
 • نوع: حضوری و آنلاین
 • مدرس: آقای -مهندس فیروزی
 • مدت زمان آموزش: 8 ساعت
 • برنامه هفتگی

 • چهارشنبه از 08:30 تا 16:30